ورودی از خیابان و خانه

ورودی از خیابان و خانهورودی خانه مرزی است که حوزه خصوصی را از عمومی مشخص و جدا می‌کند. معمولا روشنایی کوچه‌ها و خیابان‌ها را تیر های چراغ برق که در فاصله مساوی از هم در تمام طول خیابان قرار داده شده‌اند، تامین می‌کنند.
نورپردازی راهروها و پله ها

نورپردازی راهروها و پله هادر بسیاری از موارد، راهرو‌ها فاقد نور طبیعی یا دچار کمبود آن هستند. مقدار شدت روشنایی متوسط برای راهرو‌ها، 50 تا 100 لوکس در نظر گرفته می‌شود. بهتر است که روشنایی در طول راهرو یکنواخت پخش شود.
نورپردازی اتاق های پذیرایی

نورپردازی اتاق های پذیراییاتاق پذیرایی قسمتی از خانه است که معمولا برای پذیرایی از مهمانان استفاده می‌شود. در خانه‌های آپارتمانی، ممکن است فضای اتاق پذیرایی از اتاق نشمین یا ناهار خوری با دیوار جدا نشده باشد.
نورپردازی اتاق نشیمن

نورپردازی اتاق نشیمنمنظور از اتاق نشیمن بخشی از خانه است که افراد خانواده به طور معمول از آن برای دور هم نشستن، تماشای تلویزیون، مطالعه و استراحت استفاده می‌کنند.
نور پردازی اتاق خواب

نور پردازی اتاق خواباتاق خواب مکانی برای استراحت، خوابیدن، خواندن و نوشتن، کار کردن، لباس پوشیدن و کار‌های فیزیکی دیگر است. نور مناسب برای اتاق خواب باید روشنایی لازم برای انجام کارهای چشمی را فراهم کند .
نورپردازی آینه ها

نورپردازی آینه هاآینه‌های اتاق خواب یا اتاق مخصوص تعویض لباس عممولا ابعاد بزرگی (ارتفاعی نزدیک 2 متر) دارند تا شخص بتواند کاملا خود را در آینه برانداز کند. چنان‌که قبلا گفته شد نور باید به فرد جلوی آینه بتابد نه به آینه.
نور پردازی سایر قسمتهای خانه

نور پردازی سایر قسمتهای خانهیکی از مهم‌ترین کارهای چشمی جوانان مطالعه درس‌هایشان است. حداقل شدت روشنایی روی میز تحریر 200 و متوسط شدت روشنایی 300 لوکس توصیه شده است.