کلید های گردان الکتروکاوه|فروشگاه اینترنتی برق آسا

مرتب سازی براساس
فقط نمایش کالاهای موجود
  کلید گردان تک فاز یک طرفه 16 آمپر مدل KA1601 الکتروکاوه
  کلید گردان تک فاز یک طرفه 16 آمپر مدل KA1601 الکتروکاوه خرید کلید گردان تک فاز
  خرید کلید گردان تک فاز
  ۵۷,۲۰۰ تومان
  ۵۵,۴۸۴ تومان
  کلید گردان تک فاز یک طرفه 25 آمپر مدل KA2501 الکتروکاوه
  کلید گردان تک فاز یک طرفه 25 آمپر مدل KA2501 الکتروکاوه خرید کلید گردان تک فاز
  خرید کلید گردان تک فاز
  ۸۰,۳۰۰ تومان
  ۷۷,۸۹۱ تومان
  کلید گردان تک فاز یک طرفه 40 آمپر مدل KA4001 الکتروکاوه
  کلید گردان تک فاز یک طرفه 40 آمپر مدل KA4001 الکتروکاوه خرید کلید گردان تک فاز
  خرید کلید گردان تک فاز
  ۱۰۷,۸۰۰ تومان
  ۱۰۴,۵۶۶ تومان
  کلید گردان تک فاز یک طرفه 50 آمپر مدل KA5001 الکتروکاوه
  کلید گردان تک فاز یک طرفه 50 آمپر مدل KA5001 الکتروکاوه خرید کلید گردان تک فاز
  خرید کلید گردان تک فاز
  ۱۲۵,۴۰۰ تومان
  ۱۲۱,۶۳۸ تومان
  کلید گردان تک فاز یک طرفه 63 آمپر مدل KA6301 الکتروکاوه
  کلید گردان تک فاز یک طرفه 63 آمپر مدل KA6301 الکتروکاوه خرید کلید گردان تک فاز
  خرید کلید گردان تک فاز
  ۲۱۳,۴۰۰ تومان
  ۲۰۶,۹۹۸ تومان
  کلید گردان دوفاز یکطرفه 16 آمپر مدل KA1602 الکتروکاوه
  کلید گردان دوفاز یکطرفه 16 آمپر مدل KA1602 الکتروکاوه خرید کلید گردان دو فاز
  خرید کلید گردان دو فاز
  ۷۴,۸۰۰ تومان
  ۷۲,۵۵۶ تومان
  کلید گردان دو فاز یک طرفه 63 آمپر مدل KA6302 الکتروکاوه
  کلید گردان دو فاز یک طرفه 63 آمپر مدل KA6302 الکتروکاوه خرید کلید گردان دو فاز
  خرید کلید گردان دو فاز
  ۲۶۵,۱۰۰ تومان
  ۲۵۷,۱۴۷ تومان
  کلید گردان دو فاز یک طرفه 50 آمپر مدل KA5002 الکتروکاوه
  کلید گردان دو فاز یک طرفه 50 آمپر مدل KA5002 الکتروکاوه خرید کلید گردان دو فاز
  خرید کلید گردان دو فاز
  ۱۴۶,۳۰۰ تومان
  ۱۴۱,۹۱۱ تومان
  کلید گردان دو فاز یک طرفه 40 آمپر مدل KA4002 الکتروکاوه
  کلید گردان دو فاز یک طرفه 40 آمپر مدل KA4002 الکتروکاوه خرید کلید گردان دو فاز
  خرید کلید گردان دو فاز
  ۱۳۳,۱۰۰ تومان
  ۱۲۹,۱۰۷ تومان
  کلید گردان دو فاز یک طرفه 25 آمپر مدل KA2502 الکتروکاوه
  کلید گردان دو فاز یک طرفه 25 آمپر مدل KA2502 الکتروکاوه خرید کلید گردان دو فاز
  خرید کلید گردان دو فاز
  ۱۰۱,۲۰۰ تومان
  ۹۸,۱۶۴ تومان
  کلید گردان سه فاز یک طرفه 63 آمپر مدل KA6303 الکتروکاوه
  کلید گردان سه فاز یک طرفه 63 آمپر مدل KA6303 الکتروکاوه خرید کلید گردان سه فاز
  خرید کلید گردان سه فاز
  ۲۹۷,۰۰۰ تومان
  ۲۸۸,۰۹۰ تومان
  کلید گردان سه فاز یک طرفه 50 آمپر مدل KA5003 الکتروکاوه
  کلید گردان سه فاز یک طرفه 50 آمپر مدل KA5003 الکتروکاوه خرید کلید گردان سه فاز
  خرید کلید گردان سه فاز
  ۱۹۰,۳۰۰ تومان
  ۱۸۴,۵۹۱ تومان
  کلید گردان سه فاز یک طرفه 40 آمپر مدل KA4003 الکتروکاوه
  کلید گردان سه فاز یک طرفه 40 آمپر مدل KA4003 الکتروکاوه خرید کلید گردان سه فاز
  خرید کلید گردان سه فاز
  ۱۴۶,۳۰۰ تومان
  ۱۴۱,۹۱۱ تومان
  کلید گردان سه فاز یک طرفه 25 آمپر مدل KA2503 الکتروکاوه
  کلید گردان سه فاز یک طرفه 25 آمپر مدل KA2503 الکتروکاوه خرید کلید گردان سه فاز
  خرید کلید گردان سه فاز
  ۱۱۹,۹۰۰ تومان
  ۱۱۶,۳۰۳ تومان
  کلید گردان سه فاز یک طرفه 16 آمپر مدل KA1603 الکتروکاوه
  کلید گردان سه فاز یک طرفه 16 آمپر مدل KA1603 الکتروکاوه خرید کلید گردان سه فاز
  خرید کلید گردان سه فاز
  ۸۹,۱۰۰ تومان
  ۸۶,۴۲۷ تومان
  کلید گردان سه فاز و نول یک طرفه 16آمپر مدل KA1604 الکتروکاوه
  کلید گردان سه فاز و نول یک طرفه 16آمپر مدل KA1604 الکتروکاوه خرید کلید گردان سه فاز و نول
  خرید کلید گردان سه فاز و نول
  ۱۰۴,۵۰۰ تومان
  ۱۰۱,۳۶۵ تومان
  کلید گردان سه فاز و نول یک طرفه 25 آمپر مدل KA2504 الکتروکاوه
  کلید گردان سه فاز و نول یک طرفه 25 آمپر مدل KA2504 الکتروکاوه خرید کلید گردان سه فاز و نول
  خرید کلید گردان سه فاز و نول
  ۱۴۸,۵۰۰ تومان
  ۱۴۴,۰۴۵ تومان
  کلید گردان سه فاز و نول یک طرفه 40 آمپر مدل KA4004 الکتروکاوه
  کلید گردان سه فاز و نول یک طرفه 40 آمپر مدل KA4004 الکتروکاوه خرید کلید گردان سه فاز و نول
  خرید کلید گردان سه فاز و نول
  ۱۷۸,۲۰۰ تومان
  ۱۷۲,۸۵۴ تومان
  کلید گردان سه فاز و نول یک طرفه 50 آمپر مدل KA5004 الکتروکاوه
  کلید گردان سه فاز و نول یک طرفه 50 آمپر مدل KA5004 الکتروکاوه خرید کلید گردان سه فاز و نول
  خرید کلید گردان سه فاز و نول
  ۲۱۳,۴۰۰ تومان
  ۲۰۶,۹۹۸ تومان
  کلید گردان سه فاز و نول یک طرفه 63 آمپر مدل KA6304 الکتروکاوه
  کلید گردان سه فاز و نول یک طرفه 63 آمپر مدل KA6304 الکتروکاوه خرید کلید گردان سه فاز و نول
  خرید کلید گردان سه فاز و نول
  ۳۷۲,۹۰۰ تومان
  ۳۶۱,۷۱۳ تومان