گروه یو پی اس،UPS|فروشگاه اینترنتی برق آسا

مرتب سازی براساس
فقط نمایش کالاهای موجود
  یو پی اس سری SEL مدل 500S ساکو
  یو پی اس سری SEL مدل 500S ساکو 181003001
  ۱۸۱۰۰۳۰۰۱
  ۹۷۰,۰۰۰ تومان
  یو پی اس سری SEL مدل 700S ساکو
  یو پی اس سری SEL مدل 700S ساکو 181003002
  ۱۸۱۰۰۳۰۰۲
  ۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان
  یو پی اس سری SEL مدل 700L ساکو
  یو پی اس سری SEL مدل 700L ساکو 181003003
  ۱۸۱۰۰۳۰۰۳
  ۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان
  یو پی اس سری SEL مدل 1000S ساکو
  یو پی اس سری SEL مدل 1000S ساکو 181003004
  ۱۸۱۰۰۳۰۰۴
  ۱,۷۳۰,۰۰۰ تومان
  یو پی اس سری SEL مدل 1200S ساکو
  یو پی اس سری SEL مدل 1200S ساکو 181003005
  ۱۸۱۰۰۳۰۰۵
  ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  یو پی اس سری SEL مدل 1200L ساکو
  یو پی اس سری SEL مدل 1200L ساکو 181003006
  ۱۸۱۰۰۳۰۰۶
  ۲,۲۲۰,۰۰۰ تومان
  یو پی اس سری SEL مدل 1600S ساکو
  یو پی اس سری SEL مدل 1600S ساکو 181003007
  ۱۸۱۰۰۳۰۰۷
  ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  یو پی اس سری SEL مدل 1600L ساکو
  یو پی اس سری SEL مدل 1600L ساکو 181003008
  ۱۸۱۰۰۳۰۰۸
  ۲,۹۸۰,۰۰۰ تومان
  یو پی اس سری SEL مدل 2000S ساکو
  یو پی اس سری SEL مدل 2000S ساکو 181003009
  ۱۸۱۰۰۳۰۰۹
  ۳,۰۸۰,۰۰۰ تومان
  یو پی اس سری SELمدل 2000L ساکو
  یو پی اس سری SELمدل 2000L ساکو 181003010
  ۱۸۱۰۰۳۰۱۰
  ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  یو پی اس سری SLI مدل 1000S ساکو
  یو پی اس سری SLI مدل 1000S ساکو 181003011
  ۱۸۱۰۰۳۰۱۱
  ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  یو پی اس سری SLI مدل 1000L ساکو
  یو پی اس سری SLI مدل 1000L ساکو 181003012
  ۱۸۱۰۰۳۰۱۲
  ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
  یو پی اس سری SLI مدل 2000S ساکو
  یو پی اس سری SLI مدل 2000S ساکو 181003013
  ۱۸۱۰۰۳۰۱۳
  ۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان
  یو پی اس سری SLI مدل 3000S ساکو
  یو پی اس سری SLI مدل 3000S ساکو 181003015
  ۱۸۱۰۰۳۰۱۵
  ۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان
  یو پی اس سری SLI مدل 2000L ساکو
  یو پی اس سری SLI مدل 2000L ساکو 181003014
  ۱۸۱۰۰۳۰۱۴
  ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  یو پی اس سری SLI مدل (72) 3000L ساکو
  یو پی اس سری SLI مدل -72- 3000L ساکو 181003016
  ۱۸۱۰۰۳۰۱۶
  ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  یو پی اس سری SLI مدل (48) 3000L ساکو
  یو پی اس سری SLI مدل -48- 3000L ساکو 181003017
  ۱۸۱۰۰۳۰۱۷
  ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  یو پی اس سری SLI مدل (48) 5000L ساکو
  یو پی اس سری SLI مدل -48- 5000L ساکو 181003018
  ۱۸۱۰۰۳۰۱۸
  ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  یو پی اس سری SRM مدل 1000S ساکو
  یو پی اس سری SRM مدل 1000S ساکو 181003019
  ۱۸۱۰۰۳۰۱۹
  ۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان
  یو پی اس سری SRM مدل 1000L ساکو
  یو پی اس سری SRM مدل 1000L ساکو 181003020
  ۱۸۱۰۰۳۰۲۰
  ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان