گروه هواکش خانگی دمنده|فروشگاه اینترنتی برق آسا

مرتب سازی براساس
فقط نمایش کالاهای موجود
  هواکش 8 سانت 2400 دور توربو ـ دمنده
  هواکش 8 سانت 2400 دور توربو ـ دمنده VPH-8S2S
  VPH-۸S۲S
  ۳۰,۳۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  هواکش 10سانت 2000 دور توربو ـ دمنده
  هواکش 10سانت 2000 دور توربو ـ دمنده VPH-10S2S
  VPH-۱۰S۲S
  ۳۱,۶۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  هواکش 10 سانت 2400 دور فلزی ـ دمنده
  هواکش 10 سانت 2400 دور فلزی ـ دمنده VMA10S2S
  VMA۱۰S۲S
  ۴۰,۹۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  هواکش 10 سانت2250 دور هایلوکس ـ دمنده
  هواکش 10 سانت2250 دور هایلوکس ـ دمنده VDI-10S2S
  VDI-۱۰S۲S
  ۸۹,۴۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  هواکش 12 سانت 2000 دور توربو ـ دمنده
  هواکش 12 سانت 2000 دور توربو ـ دمنده VPH-12S2S
  VPH-۱۲S۲S
  ۳۴,۷۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  هواکش 12 سانت 2400 دور فلزی ـ دمنده
  هواکش 12 سانت 2400 دور فلزی ـ دمنده VMA12S2S
  VMA۱۲S۲S
  ۴۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  هواکش 15سانت 2000 دور توربو ـ دمنده
  هواکش 15سانت 2000 دور توربو ـ دمنده VPH-15S2S
  VPH-۱۵S۲S
  ۳۷,۵۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  هواکش 15 سانت 2400 دور فلزی ـ دمنده
  هواکش 15 سانت 2400 دور فلزی ـ دمنده VMA-15S2S
  VMA-۱۵S۲S
  ۴۷,۲۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  هواکش 15 سانت 2800 دور فلزی ـ دمنده
  هواکش 15 سانت 2800 دور فلزی ـ دمنده VMA-15C2S
  VMA-۱۵C۲S
  ۸۹,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  هواکش 15 سانت 2400 دور لوکس دریچه دار ـ دمنده
  هواکش 15 سانت 2400 دور لوکس دریچه دار ـ دمنده VSL-15S2S
  VSL-۱۵S۲S
  ۶۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  هواکش 15 سانت 2000 دور هایلوکس ـ دمنده
  هواکش 15 سانت 2000 دور هایلوکس ـ دمنده VDI-15S2S
  VDI-۱۵S۲S
  ۱۱۱,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  هواکش 20 سانت 2800 دور فلزی ـ دمنده
  هواکش 20 سانت 2800 دور فلزی ـ دمنده VMA-20C2S
  VMA-۲۰C۲S
  ۸۹,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  هواکش 20 سانت 1400 دور فلزی ـ دمنده
  هواکش 20 سانت 1400 دور فلزی ـ دمنده VMA-20C2S
  VMA-۲۰C۲S
  ۹۷,۷۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  هواکش 20 سانت 2000 دور قدیم توربو ـ دمنده
  هواکش 20 سانت 2000 دور قدیم توربو ـ دمنده VPH-20S2S
  VPH-۲۰S۲S
  ۵۳,۴۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  هواکش 20 سانت 2400 دور لوکس دریچه دار ـ دمنده
  هواکش 20 سانت 2400 دور لوکس دریچه دار ـ دمنده VSL-20S2S
  VSL-۲۰S۲S
  ۷۶,۳۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  هواکش 20 سانت 1400 دور لوکس دریچه دار ـ دمنده
  هواکش 20 سانت 1400 دور لوکس دریچه دار ـ دمنده VSL-20C4S
  VSL-۲۰C۴S
  ۱۰۲,۵۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  هواکش 25 سانت 2800 دور فلزی ـ دمنده
  هواکش 25 سانت 2800 دور فلزی ـ دمنده VMA-25C2S
  VMA-۲۵C۲S
  ۹۸,۵۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  هواکش 25 سانت 1400 دور فلزی ـ دمنده
  هواکش 25 سانت 1400 دور فلزی ـ دمنده VMA-25C2S
  VMA-۲۵C۲S
  ۱۰۶,۹۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  هواکش 25 سانت 1400 دور لوکس دریچه دار ـ دمنده
  هواکش 25 سانت 1400 دور لوکس دریچه دار ـ دمنده VSL-25S4S
  VSL-۲۵S۴S
  ۱۱۳,۴۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  هواکش 30 سانت 1400 دور فلزی ـ دمنده
  هواکش 30 سانت 1400 دور فلزی ـ دمنده VMA-30C4S
  VMA-۳۰C۴S
  ۱۰۶,۵۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر