گروه هواکش خانگی دمنده|فروشگاه اینترنتی برق آسا

مرتب سازی براساس
فقط نمایش کالاهای موجود
  هواکش 8 سانت 2400 دور توربو ـ دمنده
  هواکش 8 سانت 2400 دور توربو ـ دمنده VPH-8S2S
  VPH-۸S۲S
  ۴۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  هواکش 10سانت 2400 دور توربو ـ دمنده
  هواکش 10سانت 2400 دور توربو ـ دمنده VPH-10S2S
  VPH-۱۰S۲S
  ۴۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  هواکش 10 سانت 2400 دور فلزی ـ دمنده
  هواکش 10 سانت 2400 دور فلزی ـ دمنده VMA10S2S
  VMA۱۰S۲S
  ۵۶,۳۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  هواکش 10 سانت2300 دور هایلوکس ـ دمنده
  هواکش 10 سانت2300 دور هایلوکس ـ دمنده VDI-10S2S
  VDI-۱۰S۲S
  ۱۲۳,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  هواکش 12 سانت 2400 دور توربو ـ دمنده
  هواکش 12 سانت 2400 دور توربو ـ دمنده VPH-12S2S
  VPH-۱۲S۲S
  ۴۹,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  هواکش 12 سانت 2400 دور فلزی ـ دمنده
  هواکش 12 سانت 2400 دور فلزی ـ دمنده VMA12S2S
  VMA۱۲S۲S
  ۵۹,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  هواکش 15سانت 2000 دور توربو ـ دمنده
  هواکش 15سانت 2000 دور توربو ـ دمنده VPH-15S2S
  VPH-۱۵S۲S
  ۵۳,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  هواکش 15 سانت 2400 دور فلزی ـ دمنده
  هواکش 15 سانت 2400 دور فلزی ـ دمنده VMA-15S2S
  VMA-۱۵S۲S
  ۶۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  هواکش 15 سانت 2800 دور فلزی ـ دمنده
  هواکش 15 سانت 2800 دور فلزی ـ دمنده VMA-15C2S
  VMA-۱۵C۲S
  ۱۲۳,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  هواکش 15 سانت 2400 دور لوکس دریچه دار ـ دمنده
  هواکش 15 سانت 2400 دور لوکس دریچه دار ـ دمنده VSL-15S2S
  VSL-۱۵S۲S
  ۸۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  هواکش 15 سانت 2000 دور هایلوکس ـ دمنده
  هواکش 15 سانت 2000 دور هایلوکس ـ دمنده VDI-15S2S
  VDI-۱۵S۲S
  ۱۵۳,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  هواکش 20 سانت 2800 دور فلزی ـ دمنده
  هواکش 20 سانت 2800 دور فلزی ـ دمنده VMA-20C2S
  VMA-۲۰C۲S
  ۱۲۳,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  هواکش 20 سانت 1400 دور فلزی ـ دمنده
  هواکش 20 سانت 1400 دور فلزی ـ دمنده VMA-20C2S
  VMA-۲۰C۲S
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  هواکش 20 سانت 2000 دور قدیم توربو ـ دمنده
  هواکش 20 سانت 2000 دور قدیم توربو ـ دمنده VPH-20S2S
  VPH-۲۰S۲S
  ۷۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  هواکش 20 سانت 2000 دور لوکس دریچه دار ـ دمنده
  هواکش 20 سانت 2000 دور لوکس دریچه دار ـ دمنده VSL-20S2S
  VSL-۲۰S۲S
  ۱۰۶,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  هواکش 20 سانت 1400 دور لوکس دریچه دار ـ دمنده
  هواکش 20 سانت 1400 دور لوکس دریچه دار ـ دمنده VSL-20C4S
  VSL-۲۰C۴S
  ۱۴۱,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  هواکش 25 سانت 2800 دور فلزی ـ دمنده
  هواکش 25 سانت 2800 دور فلزی ـ دمنده VMA-25C2S
  VMA-۲۵C۲S
  ۱۳۶,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  هواکش 25 سانت 1400 دور فلزی ـ دمنده
  هواکش 25 سانت 1400 دور فلزی ـ دمنده VMA-25C2S
  VMA-۲۵C۲S
  ۱۴۷,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  هواکش 25 سانت 1400 دور لوکس دریچه دار ـ دمنده
  هواکش 25 سانت 1400 دور لوکس دریچه دار ـ دمنده VSL-25S4S
  VSL-۲۵S۴S
  ۱۵۶,۴۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  هواکش 30 سانت 1400 دور فلزی ـ دمنده
  هواکش 30 سانت 1400 دور فلزی ـ دمنده VMA-30C4S
  VMA-۳۰C۴S
  ۱۴۷,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر